0

REGULAMIN
www.berriesandco.pl

- Ogólnie -

1. Poniżej spisałyśmy zasady korzystania oraz sposób świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej w naszym sklepie internetowym www.berriesandco.pl ("Sklep").
2. Sklep prowadzony jest przez Berries&Co. Spółka Cywilna, z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 46/7, NIP 7010517464; REGON: 362910109 („Berries&Co” lub „My”).
3. Kontakt z nami odbywa się: 

 • poprzez przesłanie wiadomości e-mail: shop@berriesandco.pl;
 • telefonicznie pod numerem +48 881027928. 
 • adres korespondencyjny Berries&Co.:

 Berries&Co. S.c.
 ul. Zelwerowicza 44
 02-928 Warszawa

4. Ten dokument oraz Polityka Prywatności są dostępne na samym dole naszej strony internetowej, w sposób umożliwiający wszystkim użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
5. Prosimy Was o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, która zawiera informacje na temat zbieranych i używanych przez nas danych.
6. Regulamin stosuje się wyłącznie do sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu.

- Coś co się powtarza, czyli definicje -

7. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
8. Klient  – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
9. Konsument – osoba fizyczna spełniająca przesłanki określone w art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;
10. Konto – wydzielona część Sklepu, za pomocą której Klient może dokonywać określonych w Regulaminie działań w ramach Sklepu;
11. Podaruj Story Balonem – usługa prezentowa dostępna w naszym Sklepie za dodatkowa opłatą, polegająca na dostarczeniu w wyjątkowym opakowaniu i formie (opisanej na stronie Sklepu) naszego Towaru do wskazanego adresata we wskazanym terminie (z wyłączeniem ustawowych świąt i dni wolnych), szerzej opisana w pkt. 58 Regulaminu.
12. Polityka Prywatności – dokument znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, określający zasady ochrony oraz sposoby i cele przetwarzania przez nas danych osobowych Klienta;
13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
14. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu;
15. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez nas na stronie internetowej Sklepu;
16. Sklep – strony internetowe (w tym w szczególności domena www.berriesandco.pl), za pośrednictwem których Klient może składać Zamówienia;
17. Towar – produkty/wyroby prezentowane w Sklepie, których opis jest dostępny wraz z każdym z prezentowanych produktów, w odniesieniu do którego można złożyć Zamówienie;
18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy nami a Klientem;
19. Usługi – usługi świadczone przez nas na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
22. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które bezpośrednio zmierza do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

- Nasze zasady -

24. Korzystanie z naszego Sklepu, wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz wyrażenia zgody na to co zostało w nim zawarte.
25. Korzystanie z naszego Sklepu jest możliwe wtedy gdy Twój system komputerowy spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne: ma dostęp do Internetu i poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa to Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, oraz masz włączone w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
26. Możemy dokonywać w każdym czasie zmiany Towarów w Sklepie oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Towarów, z zastrzeżeniem praw nabytych przez Klientów.
27. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), 
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla nas lub innych klientów,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 • nie podejmowania bezprawnych działań naruszających Nasze dobre imię.

-Nasze usługi -

28. Umożliwiamy za pośrednictwem Sklepu korzystanie z bezpłatnych Usług polegających m.in. na przeglądaniu informacji tam zamieszczonych; prowadzeniu Konta w Sklepie; udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie.
29. Wskazane powyżej Usługi świadczymy oczywiście przez nas 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
30. Umowa:

 • o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony Sklepu;
 • o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta;
 • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

31. Usługa prowadzenia Konta w naszym Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
32. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, zapoznanie się z Polityką Prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
33. Rejestracja pozwala na utworzenie indywidulanego Konta, dzięki czemu masz możliwość korzystania z dodatkowych funkcji.
34. Rejestracja nie jest koniecznym warunkiem składania przez Klientów Zamówienia w naszym Sklepie. Rejestracja jest jednorazowa – przy każdym kolejnym Zamówieniu posługujesz się loginem i hasłem ustalonym przez siebie w formularzu rejestracyjnym. Login oraz hasło, które powinno mieć nie mniej niż 5 znaków, stanowią dane poufne. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku szkód poniesionych przez Klienta w związku z ich utratą lub ich ujawnieniem osobom trzecim. Aktualizowanie lub modyfikowanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym może być dokonywane przy wykorzystaniu hasła i loginu służących logowaniu się w celu dokonania Zamówienia.
35. W trakcie rejestracji Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych i handlowych w wersji elektronicznej - newslettera. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.
36. Po otrzymaniu przez nas wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wyszczególniony w formularzu rejestracyjnym, informację o potwierdzeniu dokonania rejestracji co jest równoznaczne z zawarciem z Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.
37. Mamy prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
38. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

- Sprzedaż - ­­

39. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
40. Złożenie Zamówienia w Sklepie oraz korzystanie z usług dostępnych na Stronie internetowej Sklepu wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
41. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 
42. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez: 

 • wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
 • wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta). 

43. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
44. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
45. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • opisu przedmiotu Zamówienia (poprzez wskazanie poszczególnych Towarów),
 • jednostkowej (z rozbiciem na cenę netto, podatek VAT i cenę brutto) oraz łącznej ceny zamawianych Towarów wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy (w formie wybranej przez Klienta) oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • sposobu kontaktu z nami,
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • czasu realizacji zamówienia,
 • danych kontaktowych Klienta,
 • danych do faktury.

46. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz zapoznanie się z informacją o odstąpieniu od umowy w zakładce „Reklamacje i zwroty”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wybranie sposobu płatności i dostawy oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam i płacę".
47. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie nam, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
48. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 
49. Następnie przesyłamy na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi nasze oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 47 powyżej. W treści tej wiadomości, stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru, znajduje się numer Zamówienia, którego dokonał Klient oraz informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
50. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia w każdym z następujących przypadków:

 • Zamówienie nie zostało wypełnione w całości lub zostało wypełnione w nieprawidłowy sposób;
 • zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.

51. W razie odmowy przyjęcia Zamówienia o której mowa w pkt. 50 lub rezygnacji z realizacji Zamówienia poinformujemy o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej w ciągu 3 Dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku dokonamy zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
52. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT (jeśli ma zastosowanie). 

- Dostawa -

53. Dostawa Towarów jest, co do zasady, ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
54. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
55. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
56. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 2-3 Dni Roboczych po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez Klienta na naszym rachunku bankowym.
57. Klient otrzymuje wraz z przesyłką stosowny dokument stanowiący dowód zawarcia transakcji, którym jest paragon fiskalny (dla osób fizycznych) lub faktura VAT.
58. Dostawa Towaru, zgodnie z wyborem Klienta, może nastąpić przy wykorzystaniu usługi Podaruj Story Balonem. Zasady dotyczące usługi Podaruj Story Balonem:

 • usługa jest dodatkowo płatna, zgodnie z informacją na stronie Sklepu;
 • przesyłka wysyłana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej (usługa niestandardowa z ręcznym sortowaniem zmniejszającym ryzyko uszkodzenia opakowania);
 • Klient zobowiązany jest wybrać na stronie Sklepu dokładną datę, w której powinno nastąpić doręczenie przesyłki;
 • dostawa Towaru następuje nie wcześniej niż 3 Dni Robocze po potwierdzeniu złożenia Zamówienia i jest realizowana w Dni Robocze (z wyłączeniem ustawowych świąt i dni wolnych); jeśli Klient nie wybierze daty dostawy, przesyłka zostanie doręczona 7 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia;
 • po wybraniu usługi Podaruj Story Balonem dokument stanowiący dowód zawarcia transakcji zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail płatnika;
 • nie ponosimy odpowiedzialności: (i) za nieudane doręczenie przesyłki do wskazanego adresata w szczególności w przypadku nieobecności adresata pod wskazanym adresem lub w przypadku wskazania błędnego adresu dostawy; (ii) za tekst liściku z życzeniami załączonymi do Towaru; (iii) za ew. uszkodzenie opakowania w transporcie realizowanym przez firmę kurierską.

59. Przy odbiorze przesyłki Klient może sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia takich okoliczności Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i zawiadomić nas jak najszybciej o tym fakcie z wykorzystaniem numeru telefonu znajdującego się na stronie Sklepu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail): shop@berriesandco.pl
60. Wraz z dokonaniem odbioru przesyłki ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta. Nie uchybia to prawa Klienta do dokonania reklamacji Towaru lub innym uprawnieniom Klienta wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

- Ceny i metody płatności -

61. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
62. Klient może wybrać następujące metody płatności: 
przelew bankowy na nasz rachunek bankowy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na nasz rachunek bankowy i skompletowaniu Zamówienia);
płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez nas potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez nas informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

- Odstąpienie od umowy -

63. Jeśli jesteś Konsumentem możesz odstąpić o umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Twojego oświadczenia przed jego upływem. Termin 14-dniowy liczy się od dnia otrzymania Towaru.
64. Możesz skorzystać z oświadczenia wskazanego na odwrocie naszego rachunku (paragonu lub faktury VAT) lub sformułować oświadczenie samodzielnie (w drodze jednoznacznego oświadczenia od odstąpienia od umowy przesłanego na nasz adres) bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który dostępny jest do pobrania na końcu Regulaminu. Ewentualnie, możesz skorzystać z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
65. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy możemy przesłać na Twój adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
66. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:
świadczenia usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utraci prawo odstąpienia od umowy; 
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w odniesieniu do usługi Podaruj Story Balonem (w tym zakresie jedynie Towar podlega zasadom określnym w niniejszym punkcie), zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
67. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
68. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:


Berries&Co.
ul. Zelwerowicza 44
 02-928 Warszawa


69. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócimy wszystkie dokonane o płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Koszt opakowania i odesłania towaru do nas ponosi Klient.
70. Dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty pierwotnie, chyba, że wyrazisz zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał z żadnym dodatkowym kosztem. Nie będziesz ponosić żadnych opłat związanych z takim zwrotem. Rachunek bankowy Klienta dla potrzeb zapłaty powyższych kwot powinien zostać przez niego określony w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przesłany przez klienta odrębnie (osobno) pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) 
shop@berriesandco.pl
71. Jeżeli Klient (konsument) wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas w Sklepie, nie jesteśmy zobowiązane do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
72. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem (odesłaniem) towaru.

- Reklamacje -

73. Odpowiadamy wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
74. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: 
shop@berriesandco.pl
75. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar dołączając do niego dowód zakupu. Nadto, Klient powinien wskazać w powyższym oświadczeniu, czy domaga się naprawy towaru, czy też wymiany towaru na nowy, wolny od wad oraz określić, na czym polega wada towaru; oraz wskazać dane kontaktowe dla potrzeby załatwienia przez nas reklamacji, w tym: adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.
76. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 68 powyżej.
77. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Możemy jednak odmówić żądaniu Klienta naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wyminą towaru na nową, wolną od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów.
78. W przypadku braków w reklamacji wezwiemy Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. W taki przypadku zwracamy Klientowi koszty przesyłki. 

- Reklamacje dot. świadczenia usług drogą elektroniczną -

79. Klient może zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Berries&Co. ul. Zelwerowicza 44, 02-928 Warszawa, e-mail: shop@berriesandco.pl
80. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz telefon kontaktowy rodzaj i opis zaistniałego problemu oraz datę wystąpienia nieprawidłowości. 
81. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji wezwiemy Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

- Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń -

82. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a nami. 
może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a nami, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

- Dane osobowe -

83. Dane osobowe użytkowników Sklepu, w tym Klientów, są zbierane i przetwarzane przez nas w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Szerzej na temat przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu.

- Newsletter -

84. Klient może skorzystać z nieodpłatnej usługi wysyłki newslettera (biuletynu informacyjnego o produktach, promocjach oraz wydarzeniach związanych z naszą działalnością) świadczonej drogą elektroniczną.
W celu otrzymywania newslettera Klient może podczas rejestracji wyrazić zgodę na jego otrzymywanie. Zgoda ta jest wyrażana podczas zakładania Konta Klienta w Sklepie lub też podczas dokonywania zakupów w Sklepie.
85. Po otrzymaniu przez nas zgody Klienta na otrzymywania newslettera, prześlemy na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta potwierdzenie przyjęcia Klienta do grona osób, którym będzie przesyłany newsletter.

- Postanowienia końcowe -

86. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy nami a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
87. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy nami a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na Naszą siedzibę.
88. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
89. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie internetowej Sklepu zawierającej zestawienie głównych zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić nas o tym fakcie  w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
90. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa w miejsce zapisów Regulaminu dotkniętych nieważnością stosuje się te przepisy. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
91. Regulamin nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które to przepisy nie mogą być wyłączone lub zmodyfikowane w drodze umowy lub porozumienia stron.
92. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 listopada 2021 roku.

Formularz gwarancji/naprawy

Formularz odstąpienia od umowy

Pobierz regulamin


Nasza strona korzysta z ciasteczek (cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach tutaj. Zamknij